Awake

“AWAKE”
Size: 120 X 120 cm
Technique: Oil on linen